top of page

HUISREGELS

 • BIJ HET BETREDEN VAN DE ZAAK GAAT IEDERE BEZOEKER AKKOORD MET DE HUISREGELS VAN HIERONDER VERMELDT.

 • PASSENDE EN DEFTIGE STADSKLEDIJ IS VEREIST : PETJES, VOETBALSHIRTS, TRAININGSPAKKEN, SPORTSCHOENEN, KAPPEN,… . ZIJN NIET TOEGESTAAN.

 • EEN VERZORGD VOORKOMEN IS PRIMORDIAAL !

 • GEEN TOEGANG AAN MENSEN IN BEZIT VAN WAPENS, PEPERSPRAY, MESSEN, ENZOVOORT… .. BINNEN EN BUITEN 2FISH BAR IS DRUGSGEBRUIK TEN STRENGSTE VERBODEN. GEEN ENKEL EXCUUS. WE HANTEREN EEN ZERO-TOLERANTIE!

 • GEEN TOEGANG AAN MENSEN IN STAAT VAN DRONKENSCHAP.

 • GEEN TOEGANG AAN MENSEN DIE IN HET VERLEDEN OVERLAST HEBBEN VEROORZAAKT OF BETROKKEN WAREN BIJ EEN VECHTPARTIJ.

 • GEEN TOEGANG AAN MENSEN DIE IN WELKE VORM DAN OOK SPANNINGSVELDEN EN/ OF AGRESSIVITEIT MET ZICH MEEBRENGEN.

 • HET IS NIET TOEGESTAAN EIGEN DRANK MEE NAAR BINNEN TE NEMEN.

 • WIE GEEN RESPECT TOONT VOOR HET IN- EN EXTERIEUR VAN DE 2FISH BAR RISKEERT EEN SANCTIE. BESCHADIG JE EIGENDOM VAN HET CAFE, DAN BEN JE VERANTWOORDELIJK VOOR DE REPARATIE EN/OF HET VERNIEUWEN ERVAN OF HET DRAGEN VAN DE KOSTEN DIE DE REPARATIE MET ZICH MEEBRENGT.

 • BINNEN 2FISH WORDEN OP VERSCHILLENDE PLAATSEN BEVEILIGINGSCAMERA’S GEBRUIKT. ALS BEZOEKER VAN 2FISH GA JE ERMEE AKKOORD DAT JE WORDT GEFILMD EN/OF GEFOTOGRAFEERD. DOOR HET BETREDEN VAN DE ZAAK, GEEF JE ONS HET RECHT DEZE OPNAMES ZONDER ENIGE BEPERKING TE GEBRUIKEN EN DOOR TE GEVEN. JE DOET HIERBIJ AFSTAND VAN RECHT OP COMPENSATIE. BIJ ONGEVALLEN, GEWELDPLEGING OF NOODSITUATIES KUNNEN DEZE OPNAMES AAN POLITIE EN/OF DERDEN WORDEN GETOOND.

 • CONSUMPTIES ALLEEN BINNEN DE ZAAK GEBRUIKEN. HET IS VERBODEN GLAZEN OF FLESJES MEE NAAR BUITEN TE NEMEN.

 • ALS BESCHERMING VAN EIGEN EN ANDERMANS VEILIGHEID KAN DE KLEDING WORDEN GEDETECTEERD OP DRANK EN WAPENS. ALS HIERAAN GEEN MEDEWERKING WORDT VERLEEND, KAN DE TOEGANG TOT DE ZAAK WORDEN ONTZEGD.

 • ONGEWENSTE INTIMITEITEN/HINDERLIJK EN/ OF AANSTOOTGEVEND GEDRAG ZIJN REDENEN TOT VERWIJDERING UIT DE ZAAK. DE BEZOEKER DIENT ZICH VRIJWILLIG TE BEGEVEN NAAR DE UITGANG. WEIGERING KAN LEIDEN TOT HET WEIGEREN VAN TOEGANG IN DE TOEKOMST.

 • BIJ ONENIGHEID OF RUZIE IS MEN VERPLICHT ONMIDDELLIJK DE MEDEWERKERS TE VERWITTIGEN.

 • BEDREIGING, INTIMIDATIE OF ANDERE VORMEN VAN AGRESSIE ZIJN TEN STRENGSTE VERBODEN.

 • HANDELINGEN EN UITLATINGEN DIE DUIDEN OP RACISME LEIDEN TOT TOEGANGSVERBOD.

 • 2FISH BAR KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIG LETSEL, MATERIËLE EN IMMATERIËLE SCHADE DOOR ANDERE BEZOEKERS.

 • IN DE ZAAK KAN INGEVOLGE OMGEVALLEN GLAZEN EN ONDANKS ONZE VOORZORGEN EN SCHOONMAAK HIER OF DAAR NOG EEN SCHERF OF STUK GLAS OP DE GROND LIGGEN. WIJ KUNNEN NIET VERANTWOORDELIJKWORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE ONGEVALLEN EN KWETSUREN DIE ONTSTAAN INGEVOLGE HET NIET DRAGEN VAN SCHOEISEL OF WEGENS HET DRAGEN VAN ONAANGEPAST SCHOEISEL

 • OVERTREDING VAN HET HUISREGLEMENT KAN LEIDEN TOT VERWIJDERING UIT DE ZAAK.

 • IN SITUATIES WAAR DE HUISREGELS NIET IN VOORZIEN, BESLIST DE UITBATER OVER MOGELIJK TE NEMEN MAATREGELEN.

 • PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN NIET EN NOOIT DOORGEGEVEN AAN DERDEN.

 • FOTO’S GENOMEN IN 2FISH DOOR HET 2FISH-TEAM MOGEN WORDEN GEBRUIKT IN ONZE ON- EN OFFLINE COMMUNICATIE.

bottom of page